Cerita Sex, Cerita Dewasa Terbaru, Terbaik 2017

Cerita Seks Nyata Istri Seksi 2

Cerita Seks Nyata Istri Seksi 2 – Cerita Sex Nyata, Beberapa harii Sesoedah menemoekan gambar PSK dii HP Swaminya, Jovieta memoetoeskan untuk mencoba gantii penampiilan jadii lebiih seksii soepaya Swaminya, Jhony, tak lagii perloe jajan. Sesoedah percobaan pertama, Jovieta moelaii roetiin mengoebah penampiilannya demii Jhony, namoen dia masiih belom terbiasa. Soeatoe harii, sewaktoe Jhony poelang diantarkan rekan-rekan kerjanya

Cerita Seks Nyata, Jovieta bertengkar dgn Swaminya, Jhony, sesoedah menemoekan gambar PSK dii HP Jhony. Atas saran Nindya kakak iiparnya, Jovieta mencoba mengoebah penampiilannya menjadii sepertii yg diisoekaii Jhony… menjadii lebiih seksii dan biinal. Roepanya cara iitoe berhasiil. Sepertiinya kehiidoepan Jovieta dan Jhony akan beroebah…

Namoen kalo segalanya berjalan lancar-lancar saja, koerang seroe ‘kan?

*****

Cerita Sexual Nyata, Soedah doea miinggoe berlaloe sedari Jovieta pertama kalii mencoba berdandan sensoeal untuk Swaminya. Soedah beberapa kalii joega mereka coba mengoelang role-playiing. Awalnya Jhony memang soeka. Namoen sesoedah yg ketiiga-empat kalii, Jhony menyadarii bahwa Jovieta masiih taqoet-taqoet menjalanii perannya. Tak heran. Moestahiil mengoebah siifat ‘anak baiik’ Jovieta yg soedah berakar sedari keciil. Jovieta tak poenya pengalaman berperiilaqoe geniit dan nakal sepertii pelacoer-pelacoer langganan Jhony. IItoe biikiin Jhony sedikit kecewa. Selaiin iitoe, sesoedah pengalaman pertamanya dii-anal oleh Jhony, Jovieta kapok. Sakiit, katanya; dia merasa nyerii selama seharii sesoedahnya. Padahal Jhony iingiin melaqoekannya lagii. IItoe biikiin Jhony tambah kecewa. Namoen Jovieta belom tahoe tentang kekecewaan Jhony. Dia sendiirii mengiira Jhony soedah poeas, kerana dia merasakan sendiirii bahwa Jhony makiin bergaiirah. Jovieta poen jadii jaoeh lebiih seriing terpoeaskan. Boeat Jovieta, roemahtangga mereka berdoea terasa semakiin mesra. Jovieta tak keberatan biarpoen haroes tambah repot demii Jhony.

*****

Soeatoe malam…

Cerita Seksual Nyata, Menjelang tengah malam dii roemah Jhony dan Jovieta. Jhony belom poelang; namoen sore sebelomnya dia soedah mengontak Jovieta, memiinta Jovieta ‘bersiap-siap’. Jovieta tahoe apa artiinya iitoe, jadii sebelomnya Jovieta mampiir ke salon miiliik Nindya doeloe. Nindya yg sebelomnya soedah janjii maoe teroes membantoe Jovieta dgn senang hatii merias Jovieta. Persiis sepertii pertama kalii. Jovieta kembalii menoenggoe Jhony dgn sabar dii roemah. Malam iitoe Jovieta memiiliih mengenakan gaoen tiidoer soetra tiipiis pendek berwarna hiijaoe, tanpa bra. Jovieta mendengar boenyii kendaraan masoek garasii. Laloe soeara langkah orang mendekatii piintoe. Swaminya tersayg soedah datang…Piintoe terboeka.

“Poeoeoenten.”

Cerita Dewasa Nyata, Ternyata boekan hanya Jhony yg datang. Jovieta tertegoen meliihat empat orang yg ada dii depan piintoenya. Jhony ada, namoen dallem keadaan tak sadar dan diipapah doea orang. Sedangkan yg memberii salam dallem bahasa daerah tadii adalah seorang lelaki toea botak berperoet boenciit.

“Mang Jamal?” tanya Jovieta.

“Eoeleoeh-eoeleoeh, Neng Jovieta… Apa kabar? IInii, tadii kiita habiis ketemoe kliien, sii Aden Jhony kebanyakan miinoem, sampaii maboek berat teroesnya ketiidoeran,” jawab sii lelaki toea.

Cerita Mesum Nyata, Lelaki toea iitoe nyengiir memperliihatkan sebariis giigii mengoeniing. Namanya Joeprii, namoen Jovieta mengenalnya sebagaii “Mang Jamal”, orang sekampoeng orang toeanya yg soedah bekerja untuk orang toeanya sedari awal mereka memoelaii oesaha. Mang Jamal awalnya pesoeroeh, namoen lama-lama bapak Jovieta mendapatii bahwa bawahannya iitoe piintar memboejoek dan meyakiinkan orang, sehiingga kariier Mang Jamal poen lancar sebagaii joeroe roendiing peroesahaan. Dii peroesahaan keloearga mereka, Mang Jamal kiinii menempatii jabatan manajer; Jhony diitempatkan sebagaii bawahannya, dgn harapan boleh menyerap iilmoe Mang Jamal untuk kariiernya kelak dii posiisii lebiih tiinggii. Maka iitoe Jhony seriing mendampiingii Mang Jamal, menemoeii rekan biisniis dan iikoet bernegosiasii.

“Baiik, Mang. Adoeh, maaf kalo Jhony ngerepotiin Mang. Ayo, masoek doeloe.”

Cerita Bokep Nyata, Mang Jamal kenal baiik dgn keloearga Jovieta dan Jhony sedari lama, sedari kedoeanya masiih keciil. Waktoe keciil, Jovieta senang bermaiin-maiin dgn Mang Jamal yg loecoe dan soeka menggendong-gendongnya. Namoen sesoedah Jovieta sedikit besar, orang toeanya sempat melarang dia bermaiin dgn Mang Jamal. Waktoe iitoe Jovieta sediih, namoen tak lama kemoedian dia loepa kerana soedah akrab dgn kawan-kawan sekolahnya. Mang Jamal sendiirii tak pernah jaoeh darii Jovieta kerana dia teroes bekerja sebagaii bawahan orang toea Jovieta. Jhony yg ketiidoeran diipapah oleh doea orang bawahan Mang Jamal: asiistennya, Badroen, dan sopir merangkap pengawalnya, Bondan.

Cerita Ngentot Nyata, Badroen bertoeboeh sedang, berkoeliit gelap dgn wajah jerawatan. Biarpoen pekerjaannya kantoran, namoen Badroen lebiih seriing berpenampiilan oerakan. Ramboetnya yg sedikit gondrong diicat kemerahan, walaoepoen dia tak jadii tambah keren kerananya. Dia keponakan Mang Jamal yg sebelomnya nganggoer dan diisoeroeh iikoet pamannya soepaya belajar kerja, namoen sebenarnya dia tak poenya keahlian selaiin menghabiiskan doeiit. Sementara Bondan mantan prajoeriit yg diipecat kerana iindiisiipliiner, dan selanjoetnya bekerja sebagaii bodygoeard ploes sopir Mang Jamal. Penampiilannya masiih khas tentara dgn ramboet cepak dan badan berotot—diitambah bekas loeka sabetan piisaoe dii piipii kiiriinya, peniinggalan perkelahian dgn sesama prajoeriit yg memboeat dia diipecat. Bondan dan Badroen membawa Jhony ke dekat sofa, laloe pelan-pelan menaroeh Jhony dii sofa. Jovieta mencoba membangoenkan Jhony, namoen Swaminya iitoe malah ngorok keras, menyemboerkan hawa beralkohol darii moeloetnya.

“Mas Jhony, koebiilang joega apa, Mas toeh tidak koeat miinoem…” kata Jovieta kepada Jhony yg tentoe saja tak menjawab. Jovieta menyadarii Jhony bakal tertiidoer sampaii besok pagii, jadii dia beraliih ke tamoe-tamoenya.

Cerita Hot Nyata, Tanpa diipersiilakan, Mang Jamal soedah doedoek dii salah satoe koersii tamoe. Dia menghela nafas lega sewaktoe boleh mendesakkan pantatnya yg besar dii sofa.

“Maoe miinoem doeloe, Mang?” sapa Jovieta, berbasa-basii.

“Jangan repot-repot, Neng. Mamang joega sebentar lagii poelang. OEdah malam.”

“Tidak apa-apa, Mang, sebentar aja Jovieta biikiiniin. Kopii?”

“Boleh, boleh.”

Jovieta tersenyoem, laloe meniinggalkan roeang tamoe. Mang Jamal memperhatiikan Jovieta dgn penoeh miinat. Salah satoe penyebab orang toea Jovieta doeloe sempat melarang Jovieta terlaloe dekat dgn pegawaii mereka iitoe, adalah kerana mereka tahoe siifat Mang Jamal yg ‘coeniihiin’. Mereka taqoet Jovieta jadii mangsa kebiasaan boeroek Mang Jamal yg soeka bergeniit-geniit dgn wanita. Dii satoe siisii, gaya bergaoel Mang Jamal yg soepel dan cepat akrab sangat memoedahkan dia malang-meliintang dii ajang biisniis. Dii siisii laiin, siifat iitoe joega memboeat Mang Jamal berepoetasii sedikit jelek dii peroesahaan. Soedah sedikit lama Mang Jamal tak bertemoe Jovieta, walaoepoen Jhony soedah jadii bawahannya coekoep lama. Mang Jamal joega biasanya mengenal Jovieta yg berpenampiilan sederhana, polos, dan baiik-baiik. Jadii, sewaktoe yg memboeka piintoe roemah Jhony tadii adalah wanita bermake-oep tebal dgn bajoe seksii, Mang Jamal sempat heran sebelom menyadarii bahwa iitoe Jovieta. Rasa penasarannya berlanjoet. Selaiin iitoe…Jovieta kembalii darii dapoer membawa tiiga cangkiir kopii dii atas nampan untuk tamoe-tamoenya. Mang Jamal memperhatiikan anak bosnya iitoe. Hampiir toempah liioernya meliihat bentoek toeboeh Jovieta yg samar-samar terliihat dii baliik gaoen malam soetra yg diipakaii Jovieta. Matanya tak melewatkan kesempatan mengiintiip belahan dada Jovieta sewaktoe Jovieta memboengkoek untuk menaroeh cangkiir kopii dii depannya. Jovieta laloe doedoek menemanii Mang Jamal, mengobrol riingan mengenaii Jhony dan peroesahaan. Mang Jamal tak hentii-hentiinya memoejii-moejii orang toea Jovieta dan Jhony yg berhasiil mengembangkan biisniis bersama menjadii coekoep majoe.

“Omong-omong,” celetoek Mang Jamal sembari tersenyoem lebar, memandangii wajah Jovieta, “menii geoeliis piisan Neng Jovieta iinii malam. Apa baroe poelang darii kondangan?”

“Ah, sii Mang boleh aja,” Jovieta tersiipoe,

“Etidak ada apa-apa, Mang, iinii siih… boeat Swami aja.” Wajahnya memerah.

“Eoeleoeh-eoeleoeh…. Boeat sii Aden? Bagoeoeoesss… IItoe baroe namanyah Isteri yg baiik, maoe dandan secantiik-cantiiknya boeat Swami.  Jangan kayak sii Kokom sama sii Liiliis, boro-boro maoe dandan boeat Mang, kerjanya dii roemah hanya molor sama ngomel.” Kokom dan Liiliis adalah Isteri toea dan Isteri moeda Mang Jamal, kedoeanya tiinggal dii kota asalnya, dii roemah yg berbeda.

Mang Jamal sendiirii tak memperhatiikan Isteri-Isterinya kerana dia sendiirii poenya banyak seliingkoehan: karyawatii bawahannya, kliien, rekanan, dan laiin-laiin. Namoen begiitoe dia meliihat Jovieta, anak bosnya yg soedah dia kenal sedari keciil, yg sedang berpenampiilan seksii ‘demii Swami’, semoea wanita iitoe tersiingkiir darii kepala Mang Jamal. Boekan tanpa alasan doeloe dia berakrab-akrab dgn Jovieta keciil. Jovieta soedah diiiincarnya sedari lama. Namoen laloe Jovieta meniikah dgn Jhony. Biar begiitoe, Mang Jamal orang yg tak soeka melewatkan kesempatan. Jhony sedang teler. Jovieta ada dii depannya…

“Ah, namoen sii Aden ketiidoeran giitoe, Neng? Kasiihan, soedah dandan cantiik-cantiik, eeh malah diitiinggal tiidoer. Koemaha atoeh, Neng?” siindiir Mang Jamal, sembari teroes memperhatiikan wajah Jovieta.

Jovieta melengos.

“Yah… ya oedah, tidak pa-pa, tiinggal coecii wajah teroes tiidoer.”

Mang Jamal bangkiit darii tempat doedoeknya, berjalan ke arah Jovieta. Jovieta tak beranjak. Dia merasa tak perloe bereaksii. Mang Jamal doedoek dii sofa, dii sampiing Jovieta; lengannya merangkoel poendak Jovieta.

“Sayg atoeh. Giimana kalo sama Mang saja?” Jovieta tak mampoe menolak kata-kata Mang Jamal.

Selaiin keloewesannya dallem bergaoel, yg memboeat Mang Jamal sangat hebat dallem mempengaroehii orang joega adalah semacam ajii-ajian iilmoe gendam yg diikoeasaiinya. IIlmoe iitoe miiriip dgn hiipnotiis tiingkat tiinggii. Kalo soedah boleh mengoeasaii pandangan dan perhaJovietan sasarannya, Mang Jamal boleh memboeat pertahanan mental sasarannya roentoeh dgn menghiilangkan rasa coeriiga dan tak percaya. Selanjoetnya, sasaran iilmoenya akan menoeroet saja kepada semoea kata Mang Jamal. Biasanya Mang Jamal baroe akan menggoenakan gendam kalo cara biasa soedah boentoe, dan hanya untuk kasoes-kasoes yg “haroes menang”. IItoe untuk pekerjaan oetamanya sebagaii negosiator, dan dia jarang sekalii haroes perloe melaqoekannya; Mang Jamal coekoep jago bersiilat liidah dan melobii, sehiingga dgn mengajak kliien ato rekanan pelesiir ke tempat hiiboeran, dan membayarii ongkos makan + miinoem + wanita, oeroesan boleh beres.

Namoen untuk oeroesan priibadii, Mang Jamal tak segan-segan menggoenakan iilmoe gendamnya. Apalagii untuk yg satoe iinii. Sewaktoe wanita yg dia iincar bertahoen-tahoen soedah dii depan mata. Sedari Jovieta membawakan kopii, Mang Jamal soedah melancarkan serangan. Sembari ngobrol, dia teroes memandangii mata Jovieta, mengoeasaii perhaJovietan dan mengendorkan konsentrasii Jovieta. Sewaktoe tadii dia bangoen dan piindah doedoek ke sebelah Jovieta, Jovieta soedah jatoeh ke tangannya, makanya Jovieta tak bergerak. Kesadaran Jovieta soedah diigenggam Mang Jamal. Sekarang Jovieta ada dallem rangkoelan Mang Jamal, tatapannya kosong. Mang Jamal tersenyoem penoeh kemenangan. Kedoea bawahannya, Badroen dan Bondan, doedoek diam sembari menyeroepoet kopii masiing-masiing, tak beranii berboeat apapoen.

“Heheheheheh,” Mang Jamal terkekeh. Tangannya moelaii beraksii mengeloes-eloes leher Jovieta, bahoe Jovieta, teroes ke piinggang dan paha.

Mang Jamal tersenyoem lebar sewaktoe menyadarii Jovieta tak pakaii celana dallem. Sebelomnya, dia soedah meliihat bahwa Jovieta tak memakaii beha sewaktoe mengiintiip belahan dada Jovieta yg tampak waktoe Jovieta menyoegoehkan kopii tadii. Soenggoeh senang dia meliihat Jovieta keciil yg doeloe diigendong-gendong dan diipangkoe-pangkoenya (dgn niat tersemboenyii, tentoenya) sekarang toemboeh jadii wanita cantiik yg bertoeboeh loemayan bagoes, dan entah kenapa, gaya berdandannya dii roemah miiriip koepoe-koepoe malam.

“Jovieta. Boleh jawab pertanyaan Mamang?” kata Mang Jamal sembari mengeloes-eloes paha Jovieta.

“Boleh,” soeara Jovieta datar, tanpa ekspresii.

“Sedang apa kamoe tadii, Jovieta?”

“Aqoe noenggoe Mas Jhony poelang.”

“Kamoe pakaii apa sekarang, Jovieta?”

“Sekarang aqoe hanya pakaii gaoen malam pendek, yg doeloe diibeliikan Mas Jhony.”

“Teroes apa lagii?”

“Tidak pakaii apa-apa lagii.”

“Kamoe pakaii beha? Celana dallem?”

“Tidak. Aqoe tidak pakaii beha, tidak pakaii celana dallem…”

“Begiitoe. Teroes. Ada apa dgn wajahmoe?”

“Tadii aqoe ke salon Kak Nindya. Miinta diidandanii sepertii kemariin-kemariin.”

“Diidandanii… sepertii giimana, Jovieta?”

“Yg lengkap… tebal, menor, sepertii dandanan Kak Nindya.”

Mang Jamal joega iingat Nindya. Dia tersenyoem sendiirii mengiingat-iingat masa laloe. Kemoedian dia melanjoetkan iinterogasii. Sekarang satoe tangannya moelaii menjamah ke baliik gaoen tiipiis Jovieta. Diitewajahnnya kemaloean Jovieta, dan moelaiilah dia mengeloes-eloes bagian loearnya.

“Coba liihat wajahmoe Jovieta… bedak tebal, liipstiik merah… bajoemoe joega sepertii iitoe. Kenapa kamoe dandan sepertii iinii, Jovieta?”

“Boeat Mas Jhony…”

“Kenapa?” Mang Jamal menemoekan kliitoriis Jovieta dan moelaii menjepiit-jepiitnya dii sela jarii. Jovieta mendesah tertahan.

“Hahh… kerana… saran Kak Nindya. Aqoe mestii jadii sepertii yg Jhony soeka, katanya.”

“Jhony soeka yg sepertii iinii? Apa dia miinta?”

“Tak… namoen aqoe liihat gambar-gambar dii HP-nya… gambar waniita panggiilan… dandanan mereka sepertii iitoe… ehh… ah…” Mang Jamal menjolokkan satoe jariinya ke celah kewaniitaan Jovieta. Sementara iitoe, Mang Jamal joega menjiilatii tengkoek Jovieta, sehiingga Jovieta moelaii terangsang.

“Teroes giimana Jovieta… Jhony soeka?”

“Jhony soeka…”

“Kamoe sendiirii?”

Jovieta terdiam, tak menjawab. Mang Jamal sekarang soedah memasoekkan doea jariinya, dan moelaii mengobel kemaloean Jovieta, sembari mencoebiit-coebiit kliitoriis Jovieta. Daerah yg diijelajahii jarii Mang Jamal moelaii terasa basah.

“Ayo jawab Jovieta… Jawab yg joejoer.”

“Aqoe… ah!” Jovieta mengerang sediikiit sesoedah Mang Jamal mencoebiit iitiilnya sedikit keras, laloe melanjoetkan,

“…maloe…”

“Kenapa maloe, Jovieta?”

“Maloe… soalnya haroes berpakaian dan berdandan sepertii iinii… Sepertii pelacoer yg joeal diirii… tidak biasa… rasanya boekan sepertii aqoe… aqoe boekan wanita moerahan…”

Mang Jamal teroes menggeraygii toeboeh Jovieta, meremas payoedara Jovieta, menjiilatii tengkoek Jovieta. Jovieta tersandar tak berdaya pada badan Mang Jamal, matanya kosong, biibiirnya teroes mengeloearkan erangan dan desahan keniikmatan. Darii pengaqoean Jovieta, Mang Jamal tahoe apa alasan dia bergaya sepertii pelacoer. Moencoel satoe iide dii kepala Mang Jamal.

“Kenapa haroes maloe, Jovieta?”

“Soalnya…”

“Dengar kata-kata Mang sesoedah iinii, Jovieta. Dengar dan iikoetii untuk seteroesnya. Ngertii?”

“Mengertii…”

“Kamoe tahoe sepertii apa penampiilanmoe sekarang, Jovieta?”

“Tahoe…”

“Sepertii apa?”

“Sepertii pelacoer… sepertii wanita moerahan…”

“Namoen kamoe tidak soeka, kan?”

“IIya… aqoe tidak soeka… namoen demii Jhony.”

“Salah, Jovieta.”

“Salah…?”

“Kamoe salah, Jovieta. Kamoe sebenarnya diam-diam soeka berpenampiilan sepertii iitoe. Kamoe sebenarnya soeka berdandan secantiik-cantiiknya, seseksii-seksiinya. IIya kan, Jovieta?”

“IIya…”

Mang Jamal nyengiir. Lebar sekalii. Laloe dia melanjoetkan membiisiikkan soegestiinya ke teliinga Jovieta.

“Kamoe haroes sadar, Jovieta. Kamoe haroes sadar kamoe iitoe seksii, dan diam-diam kamoe maoe diikagoemii. IIya kan, Jovieta?”

“IIya…”

“Moelaii sekarang, kamoe soeka berdandan seksii. OElangii.”

“Moelaii sekarang, aqoe soeka berdandan seksii.”

“Moelaii sekarang, kamoe iingiin menggoda semoea lelaki. OElangii.”

“Moelaii sekarang, aqoe iingiin menggoda semoea lelaki.”

“Bagoes, Jovieta. Jangan pernah loepa yg kamoe biilang tadii. Ngertii?”

“Mengertii.”

Mang Jamal menengok ke arah Jhony yg masiih ngorok dii atas sofa, dan tak tahoe kehiidoepan Isterinya sedang diioebah untuk seteroesnya. Sembari teroes menjamah seloeroeh toeboeh Jovieta, Mang Jamal membiisiikkan berbagaii soegestii ke teliinga Jovieta. Sementara iitoe, sentoehan demii sentoehan Mang Jamal memboeat toeboeh Jovieta makiin tak mampoe menahan gelora nafsoe.Gaiirah Sex

Cerita Seks Terbaik

“Ahh… ah… ah! Ahnggg!!”

Terdengar erangan panjang Jovieta, mengiiriingii orgasme pertamanya malam iitoe dii tangan Mang Jamal.

“Bagaiimana rasanya yg tadii Jovieta?”

“Hahh… enak sekalii Mang…”

“Sekarang giiliiran kamoe biikiin enak Mang. Ayo siinii Jovieta, Mang pangkoe.”

Jovieta menoeroet, berdiirii, laloe doedoek dii pangkoean Mang Jamal. Bokongnya bersandar dii peroet gendoet Mang Jamal. Kemaloean Mang Jamal yg mengeras dii baliik celana tergencet belahan pantat Jovieta. Mang Jamal menyiibak ramboet panjang Jovieta ke depan, sehiingga liidahnya tak terhalang sewaktoe menjelajahii poenggoeng Jovieta. Kedoea tangannya memegang piinggang Jovieta dan menggerak-gerakkan toeboeh Jovieta majoe-moendoer, sehiingga bokong Jovieta jadii mengeloes-eloes ereksiinya. Laloe Mang Jamal menggeser Jovieta ke depan soepaya dia boleh memboeka resletiing celana, membebaskan kejantanannya. Kemaloean Mang Jamal tak terlaloe besar dan nyariis tenggelam dii bawah peroetnya yg gendoet, namoen sekarang tegak dan keras sesoedah meniikmatii sentoehan bokong Jovieta. Mang Jamal merogoh ke arah kemaloean Jovieta, merangsang kemaloean Jovieta lagii. Jovieta moelaii keenakan, dan menyandarkan diirii ke peroet dan dada Mang Jamal; Mang Jamal teroes menjiilatii dan menggiigiitii teliinga, tengkoek, dan poendak Jovieta.

Mang Jamal tersenyoem jahat. Jovieta, anak bosnya, yg soedah diiiincarnya sedari keciil, sekarang soedah ada dii tangannya. Doeloe, sewaktoe memangkoe Jovieta yg masiih anak-anak, dia soedah membaygkan memerawanii Jovieta, mereboet kehormatan gadiis keciil yg diipangkoenya, memboeat Jovieta jadii waniita Dewasa. Tentoe saja, Jovieta keciil belom tahoe bahwa Mang Jamal yg ramah dan loecoe iitoe selaloe konak biila memangkoe ato menggendongnya. Sekarang, Jovieta yg soedah besar, soedah bahenol, kembalii ada dii pangkoeannya. Sesoedah bertahoen-tahoen menoenggoe dan berencana. Sayg Jhony soedah mendoeloeiinya membobol keperawanan Jovieta. Namoen yg pentiing sekarang Jovieta soedah dii tangannya…

“Nah, Neng Jovieta, sekarang Mang maoe masoek…”

Sesoedah merentangkan kedoea paha Jovieta, Mang Jamal mendorong kepala kemaloeannya masoek ke kemaloean Jovieta. Jovieta meriingiis sediikiit; Mang Jamal sendiirii langsoeng kelabakan, tak siap menghadapii ketatnya hiimpiitan diindiing dallem kemaloean Jovieta.

“Addeoehhh… Neng! Sempiit amat iiniih!”

Mang Jamal amat poeas, boleh melaqoekan sesoeatoe yg soedah diiiimpiikannya bertahoen-tahoen. Dia tak boeang-boeang waktoe dgn segera menggenjot Jovieta. Namoen sayg, fiisiiknya yg soedah toea tak mendoekoeng…

“OEoeoeh… !! Anjiing siah!“

Mang Jamal memakii-makii kerana kemaloeannya terlaloe cepat ejaqoelasii. IImpiannya bertahoen-tahoen untuk menyetoeboehii Jovieta terwoejoed… dan berakhiir sesoedah beberapa meniit saja dgn toempahnya caiiran poetiih dii dallem kemaloean Jovieta. Tak lama kemoedian kemaloeannya melembek dan menciioet. Namoen Jovieta malah belom berhentii bergerak, piinggoelnya teroes geal-geol sepertii penarii jaiipong dii pangkoean Mang Jamal.

Meskii Jovieta masiih dii pangkoeannya, kemaloean Mang Jamal belom bangoen lagii. Makloemlah, dia soedah toea, dan belom lama iinii ahlii pengobatan tradiisiional spesialiis kejantanan langganan Mang Jamal meniinggal doenia sehiingga andalan Mang Jamal iitoe tak lagii selaloe siap bertempoer. IIngiin ronde doea poen Mang Jamal haroes menoenggoe lama. Sementara Jovieta dii pangkoeannya belom poeas.

“Aahmm… maoe lagii dong…”

“Hehehe…” Mang Jamal terkekeh mendengar permiintaan manja Jovieta tadii. Jovieta masiih dallem pengaroeh hiipnotiisnya… dan masiih akan mendengar kata-katanya. Dia memoetoeskan untuk menjeroemoeskan Jovieta lebiih lanjoet.

“Maoe apa, Jovieta?”

“Maoe… diientot lagii…”

Mang Jamal menoleh ke arah Badroen dan Bondan. Kedoea anak boeahnya iitoe terliihat melongo sesoedah menonton adegan saroe langsoeng dii depan mereka.

“Badroen!” seroe Mang Jamal. Yg diipanggiil tersentak darii keadaan moepeng.

“HP kamoe boleh rekam viideo kan? Ayo keloeariin.”

Kisah bokep 2017, Kisah bokep terbaroe, Kisah bokep, Kisah ngentot 2017, Kisah ngentot terbaroe, Kisah ngentot,

Badroen nyengiir dan langsoeng ngertii apa maksoed atasan merangkap pamannya iitoe. Segera dia keloearkan ponsel miiliiknya dgn foengsii perekam viideo yg soedah beberapa kalii memberii kontriiboesii 3gp kepada ajang viideo saroe amatiir dii iinternet. Mang Jamal mendorong pelan Jovieta darii pangkoeannya, laloe memboeat Jovieta berloetoet dii lantaii. Kemoedian dia berdiirii, mengambiil HP Badroen, dan menyoeroeh Badroen serta Bondan mendekat. ceritaSexual.com Badroen dan Bondan berdiirii dii depan Jovieta yg bersiimpoeh, menghadapkan jendoelan dii baliik celana mereka ke arah wajah Jovieta. Sementara Mang Jamal sendiirii doedoek dii koersii tamoe, dii belakang Badroen dan Bondan, matanya tak lepas menatap mata Jovieta. Dia menyalakan foengsii kamera viideo HP Badroen. Badroen yg soedah horny berat soedah maoe memboeka celana dan menerkam Jovieta, namoen Mang Jamal lebiih doeloe memperiingatkannya.

“Tahan doeloe. Toenggoe komando.” Kemoedian Mang Jamal memoelaii menyorot Jovieta. Wajah Jovieta yg tertoetoep tata rias tampak bengong; moeloetnya yg setengah terboeka dan matanya yg setengah tertoetoep memberii kesan

“Jovieta,” periintahnya,

“Coba kamoe biilang, siapa kamoe.”

Jovieta, tak berdaya dii bawah pengaroeh tatapan penjeroemoes Mang Jamal, menjawab. Soearanya kembalii datar tanpa ekspresii.

“Saya Jovieta… “

“Bagoes Jovieta. Sedang jadii apa kamoe sekarang?”

“Saya sedang jadii…” Jovieta berhentii; bawah sadarnya masiih belom boleh mengoengkapkan dgn jelas.

“Hee… Apa kamoe tak tahoe Jovieta? Sekarang kamoe sedang jadii pelacoer. Sedang jadii apa, Jovieta?”

“Saya sedang jadii pelacoer…”

“Benar Jovieta. Kamoe sedang jadii perek. Kamoe dandan menor, pake bajoe seksii. Boeat siapa?”

“Boeat Mas Jhony…”

“Boekan.”

“Boekan?”

“Liihat siapa yg ada dii siinii, Jovieta. Kamoe tahoe? Sebenarnya kamoe dandan boekan boeat Jhony saja. Kamoe pengen diiliihat semoea orang. Dianggap cantiik dan seksii oleh orang. Kerana kamoe sebenarnya perek yg soeka nggoda lelaki.”

“IIya…” Mang Jamal meliihat sediikiit peroebahan ekspresii, seolah Jovieta sedikit enggan. Maybe bawah sadar Jovieta sedang beroesaha menolak soegestiinya.

“Jangan diilawan, Jovieta. Aqoeii saja.”

“…”

“Liihat Jovieta. Liihat gara-gara kamoe, doea orang iinii jadii konak tidak ketoeloengan. Kasiihan kan.”

“Konak…”

“Sebagaii perek, kamoe jangan diam aja meliihat orang konak. Hayo bantoe mereka. IIsap kemaloean mereka.”

Mang Jamal menganggoek ke arah Badroen dan Bondan. Kedoeanya dgn senang hatii memboeka resletiing celana dan menodongkan ‘senjata’ mereka ke wajah Jovieta. Badroen sediikiit iirii meliihat poenya Bondan yg lebiih besar dariipada poenya diiriinya sendiirii. Kedoea tangan Jovieta masiing-masiing menggenggam kemaloean yg diacoengkan ke arahnya, laloe moelaii mengocok. Laloe sepertii perek berpengalaman Jovieta moelaii menggiiliir kedoea kemaloean iitoe dgn biibiirnya. Badroen terkekeh merasakan biibiir empoek merah Jovieta meloemat gagangnya. Diieloesnya ramboet panjang Jovieta. Kemoedian gantii giiliiran Bondan, Jovieta memiiriingkan kepala laloe menggiigiit lemboet pangkal gagang Bondan sebelom menjiilatnya darii bawah ke atas. Mang Jamal memfiilmkan iitoe sembari terbahak-bahak dallem hatii. Salah satoe keniikmatan hiidoep yg paliing dia soekaii adalah wanita, namoen sayg penyakiit ejaqoelasii diinii-nya sangat mengganggoe dia merasakan keniikmatan iitoe.

 

Kadang dia froestrasii sewaktoe hanya boleh bertahan beberapa meniit menggarap gadiis-gadiis yg soedah menyerahkan diirii kepadanya. Froestrasiinya iitoe akhiirnya dia saloerkan dgn cara meroesak kepriibadian para sasarannya dgn iilmoe hiipnotiis; wanita yg jatoeh ke tangannya dia oebah menjadii lebiih biinal. Selanjoetnya dia akan poeas apabiila wanita-wanita iitoe terjeroemoes akiibat peroebahan yg dia tanamkan. Pernah Mang Jamal memboeat seorang wanita mantan rekanannya yg soedah meniikah menjadii membencii Swaminya, sehiingga akhiirnya berberpisah. Kalii laiin, Mang Jamal mengacaoe pemiikiiran seorang gadiis yg diiwawancaranya untuk lamaran kerja, sehiingga gadiis yg awalnya aliim iitoe kiinii melacoerkan diirii dii soeatoe kawasan hiiboeran malam terkenal (kerana tak diiteriima kerja sebagaii karyawatiinya). Dan sekarang, dia poen sedang mengoebah Jovieta.

Jovieta bergantii-gantii menyepong Badroen dan Bondan; liipstiik merahnya moelaii celemotan sesoedah biibiirnya naiik-toeroen doea gagang kejantanan. Kedoea anak boeah Mang Jamal moelaii tak tahan, dan Badroen yg doeloean ejaqoelasii, sewaktoe posiisii anoenya sedang dii dallem rongga moeloet Jovieta. Sewaktoe iitoe joega Badroen langsoeng refleks mencengkeram dan menekan kepala Jovieta ke selangkangannya, sehiingga seloeroeh semboerannya tak ada yg toempah dii loear.

“OEehh… giile enak banget!” teriak Badroen. Jovieta moendoer sesoedah kepalanya diilepaskan Badroen, sembari menoetoep biibiirnya dgn tangan, seolah menahan soepaya dia tak memoentahkan manii Badroen. Mang Jamal majoe dan menyorot wajah Jovieta dgn kamera viideo HP Badroen.

“Giimana, Jovieta? Enak kan? Jangan diitelan doeloe. Boeka moeloetnya.”

Jovieta memboeka moeloetnya, memperliihatkan siisa air mani Badroen yg belom sempat tertelan. Diimaiin-maiinkannya caiiran lengket iitoe dgn liidahnya, sebelom akhiirnya diitelan joega.

“Enak, Jovieta?”

“Enak…”

“Enak kan menghisap kemaloean?”

“IIya… kemaloean enak…”

Semoea iitoe terekam oleh kamera HP Badroen. Mang Jamal sengaja merekam semoeanya dallem viideo, untuk jaga-jaga. Barangkalii kelak ada yg tak beres, dia boleh menyelamatkan diirii dgn memeras Jovieta. Namoen kata-kata Jovieta yg terakhiir iitoe soenggoeh tak terdoega. Boleh aja sii Neng ngomong begiitoe…

“Nah, iingat iitoe Jovieta. Kamoe soeka menghisap kemaloean. Coba oelangii.”

“Aqoe soeka menghisap kemaloean.”

Sementara Badroen memoeliihkan diirii, amoeniisii Bondan masiih penoeh. Bondan tak banyak biicara, namoen darii wajahnya terliihat dia tak poeas kerana Jovieta berhentii.

“Bagoes,” kata Mang Jamal kepada Jovieta,

“nah, Jovieta, kerana kamoe sekarang soedah jadii perek, kamoe haroes iingat baiik-baiik. Perek iitoe tidak hanya ngentot sama Swaminya. Perek iitoe maoe ngentot sama semoea orang. Gak pedoelii sejelek apapoen orangnya, se-ancoer apapoen orangnya, perek haroes maoe. Moelaii sekarang, kamoe tidak akan menolak ngentot sama siapapoen. Biarpoen kamoe tidak soeka, kamoe tidak akan nolak. Ngertii, Jovieta?”

“Mengertii.”

“Nah, sekarang kamoe ngentotlah sama dia.”

Bondan menghampiirii Jovieta yg doedoek dii lantaii, memboeat Jovieta dallem posiisii sepertii maoe merangkak. Gaoen pendek Jovieta diisiibaknya sehiingga terliihatlah pantat Jovieta yg moeloes dan sekal. Tak hanya Bondan, Mang Jamal yg jadii joeroe kamera poen tergiioer meliihat bokong boelat-montok Jovieta yg tadii sempat mengoelek kejantanannya. Mang Jamal memang paliing soeka pantat bahenol khas wanita kampoeng halamannya. Dgn antoesias diitontonnya darii baliik kamera bagaiimana kejantanan Bondan yg besar dan menaqoetkan iitoe melesak masoek ke kewaniitaan Jovieta, sementara Jovieta meriingiis keenakan selagii toeboeh Bondan meniindiihnya. Sebelomnya, baroe Jhony yg pernah menciiciipii toeboeh Jovieta. Namoen malam iitoe Jovieta tadii soedah diijamah Mang Jamal (biar hanya sebentar), laloe Badroen (baroe dii moeloet), dan sekarang Bondan—barangnya-lah yg paliing besar dii antara semoea yg pernah mempenetrasii Jovieta. Sii nyonya moeda iitoe meriintiih dan mengerang, kelopak matanya yg diipercantiik eyeshadow senada warna bajoenya terpejam sewaktoe dia merasakan oekoeran loearbiasa onderdiil Bondan memaksa liang keniikmatannya merentang lebiih lebar dariipada biasa.

Bondan menggenjot dgn boeas dallem posiisii doggy style, tanpa basa-basii ato pelan-pelan doeloe, dan sewaktoe Jovieta menjeriit, makiin kencanglah aksiinya. Entah Jovieta menjeriit kesakiitan ato keenakan, Bondan tak pedoelii.

“AA!! AH! Ah! Ah!” Jovieta menggiigiit biibiir, berteriak, menganga, menyentakkan kepala. Jovietap toesoekan Bondan memboeatnya tersentak ke depan, kedoea payoedaranya bergoencang, gaiirahnya membara. Tak lama kemoedian Jovieta mengalamii orgasme kedoea malam iitoe, dii tengah gempoeran gencar Bondan. Mang Jamal merekam lolongan panjang yg moencoel sewaktoe Jovieta tersoengkoer, menciioem lantaii, ramboetnya tergeraii dii sekeliiliing kepala, diitakloekkan kliimaks.

Namoen Bondan benar-benar tahan lama. Walaoepoen diisiiksa jepiitan kemaloean Jovieta, dia masiih tetap dapat mempertahankan kekerasan anoenya. Diidengarnya Mang Jamal berkata sesoeatoe.

“Ja! Caboet, teroes kamoe bawa dia ke koersii, hajar pantatnya.”

Sedikit soesah Bondan melepaskan kemaloeannya darii sempiitnya memek Jovieta. Sopir mantan tentara iitoe lantas mencekal piinggang Jovieta, laloe doedoek dan menariik Jovieta ke pangkoeannya. Jovieta yg baroe saja orgasme tak mampoe melawan sewaktoe diitariik Bondan. Sewaktoe Jovieta soedah berada dii pangkoean Bondan, Mang Jamal kembalii mengajak biicara Jovieta.

“Dasar nakal, Jovieta. Soedah ngentot sama sembarang orang, keenakan poela. Dasar perek.”

Jovieta hanya terengah-engah meneriima penghiinaan darii Mang Jamal.

“Heii Jovieta. Soedah pernah maiin belakang? Loebang pantatmoe soedah pernah ada yg nyodok belom? Ayo diijawab.”

“Soedah…”

Ternyata sii Jhony doyan pantat joega, piikiir Mang Jamal.

“Kamoe soeka diibegiitoekan, Jovieta?”

“Etidak…”

“Kenapa tidak soeka?”

“Sakiit… jiijiik… maloe…”

“Oh… giitoe. Namoen moelaii sekarang kamoe tidak keberatan lagii diientot dii pantat. Ngertii?”

“Mengertii…”

“Bagoes. Sekarang boeka toeh loebang biar kemaloean boleh masoek.”

Jovieta mengangkang dii atas pangkoean Bondan. Tangannya menjoeloer ke arah selangkangan, meregangkan bagian sekiitar loebang doeboernya. Kemaloean joembo Bondan yg basah dgn caiiran kemaloean Jovieta bersiap masoek.

“Eoeghhh…” Wajah Jovieta beroebah meriingiis sewaktoe kepala kemaloean Bondan beroesaha menerobos saloeran sempiit yg baroe satoe kalii diitemboes darii loear iitoe. “Ah! Haah! Hadoehh!!” Sewaktoe beberapa malam laloe Jhony memerawanii anoesnya, Jovieta joega menjeriit-jeriit, namoen senjata Jhony tak sebesar poenya Bondan. Boleh diibaygkan perbandiingan kekoeatan desakannya dan rasa sakiit yg diitiimboelkannya. Sampaii-sampaii aiir mata Jovieta mengaliir seliintas. Soesah payah Bondan mendorong, memaksa diindiing dallem doeboer Jovieta soepaya maoe meneriima benda toempoel keras beroekoeran ekstra. Hampiir piingsan Jovieta sewaktoe seloeroeh kemaloean Bondan berhasiil diimasoekkan sampaii pangkal.

Jovieta merasakan refleks normal bagian toeboehnya yg iitoe untuk mendorong keloear benda-benda yg ada dii dallemnya memboeat jepiitannya terhadap gagang Bondan makiin kencang. Dia mengeloeh lemah, merasakan sensasii ‘teriisii penoeh’ yg tak wajar. Toeboeh atasnya ambroek ke dada Bondan; Bondan langsoeng menyamboet dgn ciioeman-ciioeman ke tengkoek dan bahoe serta geraygan ke dada dan peroet, sementara piinggoelnya moelaii memompa. Kemariin-kemariin Jovieta soedah memoetoeskan tak maoe diisodomii lagii sesoedah pengalaman pertamanya dgn Jhony. Namoen kepoetoesannya iitoe soedah diibatalkan pengaroeh hiipnotiis Mang Jamal.

Nyerii yg Jovieta rasakan sewaktoe Bondan memasoekkan kemaloeannya sediikiit mereda, dan Jovieta merasakan bahwa dii antara rasa sakiit iitoe terseliip keniikmatan. Jovieta meriintiih lemboet sewaktoe Bondan menariik anoenya sampaii hampiir keloear. Sejenak dia merasa kosong, iingiin diiiisii kembalii; keiingiinan iitoe segera terpenoehii dgn kembaliinya gagang Bondan ke dallem anoesnya. Bondan awalnya tak boleh bergerak cepat, kerana begiitoe sempiitnya jalan belakang Jovieta yg jarang diipakaii iitoe, namoen lama-lama gerakan majoe-moendoernya makiin cepat. Dgn setiap toesoekan, Jovieta merasakan toeboehnya moelaii menoejoe kliimaks.

 

Jovieta moelaii meniikmatii seJovietap gesekan gagang Bondan dii diindiing saloeran doeboernya, seJovietap desakan kepala kemaloean Bondan dallem loebangnya. Nafas Bondan moelaii memboeroe, jepiitan loebang anoes Jovieta benar-benar mengoejii ketahanannya. Mang Jamal sangat poeas meliihat wajah Jovieta yg keliihatan sangat Mesum, terengah-engah keenakan selagii anoesnya diisodok kemaloean besar seorang lelaki yg boekan Swaminya. Anak bosnya iitoe benar-benar keliihatan sepertii perek moerahan. Dan Mang Jamal joega tahoe, PSK betoelan saja banyak yg tak maoe melayanii seks anal; artiinya dia soedah berhasiil meroebah Jovieta menjadii lebiih parah. Tak perloelah semoea bagian viideo yg diirekamnya diipertahankan, piikiir Mang Jamal. Coekoep bagian sii Jovieta diibo’ol saja.

“Woii, Ndan! IIkoetan!” Badroen memoetoeskan untuk tak bengong saja. Kemaloeannya soedah bertenaga lagii.

“Memeknya boeat goea, ya!?”

Posiisii Jovieta yg mengangkang dii pangkoean Bondan dgn pantat tertemboes senjata toempoel Bondan jelas sangat mengoendang. Dgn terboeroe-boeroe Badroen mendekatii Jovieta darii depan, dan tanpa basa-basii menempatkan kepala kemaloeannya dii biibiir kemaloean wanita yg boekan haknya iitoe. Sekalii dorong, dan kehormatan Jovieta sebagaii seorang Isteri kembalii tercemar oleh bagian toeboeh orang laiin.

Jovieta mendesah, mengerang, merasakan sensasii baroe sewaktoe doea orang memasoekii toeboehnya sekaliigoes—dooeble penetratiion yg baroe pertama kalii dialamiinya sendiirii. Memeknya langsoeng membanjiir kerana diiterpa rangsangan demii rangsangan. Bondan dan Badroen mengeroyok kedoea loebang Jovieta darii depan dan belakang, kadang berbarengan, kadang berganJovietan. Jovieta sendiirii balas menggoyg piinggoelnya, kadang melawan toesoekan Badroen darii depan, kadang menggiilas coblosan Bondan darii bawah. Yg keloear darii moeloet Jovieta hanya aneka jeriit keniikmatan yg tak jelas artiinya. Laloe sekoejoer toeboeh Jovieta serasa meledak sewaktoe dia orgasme untuk ketiiga kaliinya, lebiih hebat diibandiing yg sebelomnya. Bondan melengoeh keras sewaktoe akhiirnya kehiilangan kendalii, diicengkeramnya piinggoel Jovieta keras-keras sewaktoe kemaloean besarnya memoencratkan manii ke dallem oejoeng saloeran pencernaan Jovieta.

Lama sekalii dia mengosongkan moeatannya dii dallem pantat Jovieta. Sewaktoe semboerannya selesaii dan Bondan menariik keloear kemaloeannya, doeboer Jovieta menganga dgn tak senonohnya dan caiiran poetiih keroeh mengaliir keloear—sekalii-sekalii aliirannya beroebah jadii moencratan akiibat refleks normal bagian toeboeh iitoe. Mang Jamal tak loepa mengabadiikannya dallem sorotan close-oep. ceritaSexual.com Meliihat Bondan mestii iistiirahat, Badroen tak berhentii. Bondan menggeser toeboeh Jovieta sehiingga boleh menyiingkiir darii bawah Jovieta. Sekarang Badroen ada dii atas Jovieta yg terdoedoek tanpa daya dii sofa. Sembari menggeraygii payoedara Jovieta dan mencoepangii leher Jovieta, dia teroes merangsek loebang sanggama Jovieta. Teroes begiitoe sampaii akhiirnya Badroen poen ejaqoelasii, dii dallem rahiim Jovieta. Jovieta yg akalnya sedang kacaoe tak mampoe menolak beniih asiing tertoempah dallem diiriinya. Mang Jamal moelaii kesal akan keadaan diiriinya yg soedah tak moeda lagii sewaktoe sesoedah coekoep lama poen kejantanannya belom mampoe bertempoer lagii. Sementara iitoe kedoea asiistennya yg masiih moeda hanya perloe waktoe tak seberapa lama sebelom mereka kembalii siap menyetoeboehii perek mereka malam iitoe, Jovieta.

Satoe jam kemoedian, Bondan dan Badroen akhiirnya tak koeat lagii. Mereka berdoea menggeletak kecapekan dii kiirii-kanan Jovieta yg joega terkapar. Soenggoeh mengenaskan keadaan Jovieta; wajahnya ternoda ciipratan manii yg tadii sempat diitoempahkan dii sana, sementara liang kemaloean dan doeboernya yg babak beloer diipenoehii air mani Bondan dan Badroen yg sediikiit-sediikiit mengaliir keloear. Dada dan poendaknya penoeh bekas coepangan dan giigiitan. Benar-benar sepertii seorang waniita toena soesiila yg habiis diibayar untuk pesta seks semalaman. Sesoedah memotret Jovieta dallem keadaan sepertii iitoe beberapa kalii, Mang Jamal menggoygkan toeboeh Jovieta untuk memiinta perhaJovietannya. Mang Jamal hendak menyelesaiikan tiindakannya terhadap Jovieta malam iitoe.

“Jovieta, bangoen. Tatap mata Mang dan dengarkan semoea kata Mang. Mengertii?”

“Mengertii…” soeara Jovieta terdengar lemah.

“Sehabiis iinii, kamoe akan loepa semoea yg terjadii malam iinii. Kamoe tak akan iingat pernah diiberiitahoe segala macam oleh Mang, namoen semoea iitoe tetap akan kamoe patoehii dan iikoetii. Tak akan kamoe kaiitkan peroebahan periilaqoemoe dgn kata-kata Mang. Sesoedah Mang menjentiikkan jarii, kamoe akan tiidoer selama satoe jam, laloe bangoen dan tak iingat apa-apa. Kalo dii badanmoe ada bekas-bekas bersetoeboeh, iitoe kerana kamoe habiis bersetoeboeh dgn Jhony. Ngertii, geoeliis?”

“Ya…”

CTAK.

Jovieta memejamkan mata untuk tiidoer selama satoe jam ke depan sesoeaii periintah Mang Jamal. Mang Jamal tersenyoem poeas. Biarpoen tak boleh maksiimal meniikmatii toeboeh Jovieta, dia poeas boleh mengoebah Jovieta untuk seteroesnya. Piikiirannya soedah membaygkan berbagaii hal yg bakal dialamii Jovieta kelak.

“Badroen! Bondan! Hayoh jangan pada molor dii siinii. Kiita pergii!”

Kisah Sex Nyata, Doea orang yg diipanggiil iitoe bangoen dgn soesah payah. Badroen merasa piinggangnya sakiit dan dengkoelnya tak bertenaga sesoedah entah beberapa ronde tadii merasakan semoea loebang yg boleh diientot dii toeboeh Jovieta. Bondan berdiirii, menoetoep celananya, dan teroes berjalan sepertii tak terjadii apa-apa. Mang Jamal dan rombongannya kemoedian meniinggalkan Jovieta yg terkapar dan ternoda dii roeang tamoe, diikawanii Jhony yg masiih terbariing tak sadar dii sofa.

Sewaktoe Mang Jamal dan kedoea bawahannya keloear psoepaya roemah Jhony dan Jovieta untuk menoejoe kendaraan mereka yg diiparkiir dii loear, satoe soeara menyapa mereka.

“Baroe poelang, Mang?”

Kisah Seks Nyata, Mang Jamal menoleh, meliihat apii rokok menyala dii arah soeara tadii datang. Rokok dgn fiilter terjepiit biibiir merah seorang wanita yg wajah cantiiknya koerang jelas terliihat dii bawah lampoe loear roemah yg koerang terang.

“Eoeleoeh-eoeleoeh, Neng Nindya, masiih bangoen? IIkoetan ngeronda, ato sekarang salonnya boeka doea poeloeh empat jam?”

Kisah Sexual Nyata, Nindya yg sedang doedoek-doedoek sembari merokok dii loear salonnya iitoe menghampiirii Mang Jamal.

“Ah sii Mang boleh aja. Toemben mampiir ke sebelah. Ada oeroesan sama Jhony ato Jovieta?” kata Nindya sembari meliiriik geniit. Mang Jamal tak boleh tak memperhatiikan iitoe.

“Mang hanya ngobrol-ngobrol sebentar sama Neng Jovieta. Kan soedah lama tak ketemoe. Neng Jovieta sekarang beroebah, ya? Jadii pangliing. Tambah cantiik dia.”

Kisah Seksual Nyata, Nindya terkiikiik. Berbeda dgn Jovieta, Nindya soedah lama tahoe kebiasaan boeroek lelaki toea pegawaii orang toea adiik iiparnya iitoe.

“Nah, sekarang Mang maoe poelang doeloe. Soedah malam, dan kepala Mang sedikit poesiing. Biasa, kerjaan. Perloe konsentrasii. Capek.”

“Tidak mampiir doeloe, Mang?” goda Nindya.

“Nindya piijatiin deh Mang biar gak poesiing.”

Kenapa tak, piikiir Mang Jamal. Dia menganggoek dan kemoedian mengiikoetii Nindya masoek ke salon. Kedoea anak boeahnya memboentoetii.

Kisah Dewasa Nyata, Jhony memboeka mata dgn berat. Dia merasa kepalanya sakiit, dan dia mengiingat-iingat apa yg baroe terjadii. Jelas tadii dia terlaloe banyak menetidak miinoeman keras sewaktoe menemanii Mang Jamal menjamoe tamoe dii satoe poeb. Sesoedah tamoe iitoe pergii, dia teroes miinoem-miinoem dgn Mang Jamal, dan dia tak iingat lagii apa saja yg dia obrolkan dgn atasannya iitoe.

Maybe dia menyeboet-nyeboet Jovieta.

Kisah Mesum Nyata, Beriikoetnya dia ambroek kerana maboek, laloe sepertiinya dia ketiidoeran dan diantar poelang oleh Mang Jamal, kerana dia sekarang terbariing dii sofa dii roeang tamoenya sendiirii.

Dan tadii dia bermiimpii aneh sekalii, dia bermiimpii Jovieta yg menoenggoenya malah diipangkoe oleh Mang Jamal, laloe Jovieta menoeroetii kata-kata Mang Jamal, dan Jovieta menyerahkan diiriinya untuk diisetoeboehii doea orang yg tak boleh dia iingat siapa…

Kisah Bokep Nyata, Dii mana Jovieta? Jhony bangkiit pelan-pelan, mengangkat kepalanya yg poeyeng, dan diiliihatnya Jovieta meriingkoek dii sofa, dgn bajoe dan dandanan acak-acakan. Diiliihatnya bekas manii yg moelaii mengeriing dii piipii Jovieta.

Siapa yg…

Jhony bergoeliing sehiingga toeroen darii sofa, laloe beriingsoet mendekatii Jovieta. Diigenggamnya bahoe Jovieta laloe diigoencang-goencangnya perlahan soepaya Isterinya bangoen.

“Jovieta? Sayg, bangoen yg…”

“OEoehhh… Mas… Jhony?”

“Doeh… sakiit banget nii kepala. Kayaknya aqoe tadii kebanyakan miinoem… aoew… apa… tadii aqoe diantar poelang?”

Kisah Ngentot Nyata, Jovieta terdiam, biingoeng kerana iingatan jangka pendeknya soedah diikacaoekan. Jovieta tak iingat bagaiimana Jhony poelang, siapa yg mengantar Jhony poelang, apa yg terjadii baroesan. Yg diirasakannya hanya letiih, pegal dii sekoejoer toeboeh, dan nyerii dii sekiitar selangkangan. Jhony mengeloes piipii Isterinya yg tergeletak lemah dii sofa. Tanpa sengaja dia menyentoeh pejoe keriing yg tertempel dii sana.

“Jovieta… apa tadii kiita…” Tatapan Jovieta lemah, namoen kalii iinii dia menjawab.

“IIya, Mas…”

Kisah Hot Nyata, Jovieta tersenyoem lemah. Jhony masiih tak percaya. Apa tadii dia berciinta dgn Isterinya? Dia tak iingat sama sekalii. Diiliihatnya sekalii lagii wajah Isterinya yg begiitoe dekat. Pastiilah Jovieta tadii berdandan habiis-habolehn sepertii biasa; siisa-siisanya masiih terliihat, walaoepoen sebagian soedah terhapoes akiibat apapoen yg tadii terjadii. Aroma toeboeh Jovieta bercampoer baoe asiing yg tak Jhony kenal. Riiboean pertanyaan mengganggoe piikiiran Jhony. Namoen dia terlaloe poesiing akiibat hangover untuk menanyakannya. Dia ambroek lagii, tertiidoer dii sampiing wajah Isterinya. Entah bagaiimana perasaan Jhony kalo saja dia tahoe apa yg sebenarnya terjadii. Jovieta soedah terjeroemoes.

Same category